Partner

Stadt Frankfurt am Main.  www.frankfurt.de

Amt für Gesundheit der Stadt Frankfurt am Main. www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2996

Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main.   www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2900&_ffmpar[_id_inhalt]=102285

Land Hessen. www.hessen.de

Hessisches Ministerium für Justiz, Integration und Europa.  www.hmdj.hessen.de

Integra - Netzwerk gegen weibliche Genitalverstümmelung.  https://www.netzwerk-integra.de

FTV 1860 (Sportverein).  www.ftv1860.de

PendaKania (NGO).  www.pendakenia.org

Amnesty International / End FGM European Campaign.  www.endfgm.eu/en

Terre des Femmes.  www.terre-des-femmes.de

LebKom (NGO).   www.fulda-mosocho-project.com

European Network of Migrant Women (NGO).  www.migrantwomennetwork.org

Akidwa Ireland (NGO).  www.akidwa.ie

ASA South-North Programm. http://www.asa-programm.de/

Africa Diaspora in Europe (NGO) 

GRUNDTVIG http://www.na-bibb.de/grundtvig.html